Hentet fra NKK:

Ettersøksprøver (blod- og ferskspor) er de eneste jaktrelaterte prøver som er åpne for alle raser, også ikke-raserene hunder (NOX-registrerte).

NKKs kompetansegruppe for blod- og fersksporprøver ser det som svært viktig at det nå blir en så enhetlig og lik utdanning av dommere for disse prøveformene som overhode mulig, uansett rase eller klubbtilhørighet.

Tekst: Erling Kjelvik, Kompetansegruppen for Blod- og Fersksporprøver

Med bakgrunn i dette mener gruppen at en kvalitetssikring, justering og presisering av utdanningsreglene nå er på sin plass.

Det viktigste med disse prøvene er at de kvalifiserer til godkjenning som ettersøkshund etter forskrifter gitt av det offentlige.

Kvalitetssikrer dommerutdannelse
Kompetansegruppen har, med bkgrunn i ovenstående, hatt en grundig gjennomgang av utdanningsreglene, og et justeringsforslag ble lagt fram til behandling og vedtak i Jaktkomiteen i NKK i juni dette år.

De vesentligste justeringene er en presisering av de tidligere regler, som vil medføre at vi får en god kvalitetssikring av dommerutdannelsen.

Som tidligere, skal raseklubber/foreninger ha ansvar for utdanning av dommere.

Nytt er at kandidatens søknad om å starte dommerutdanning skal være vedlagt dokumentasjon på at vedkommende oppfyller reglenes kvalifikasjoner.

Denne dokumentasjonen skal kontrolleres av kandidatens klubb/forening, og sammen med klubbens/foreningens skriftlige anbefaling innsendes til NKK.

Det har vist seg nødvendig å få vedlagt dokumentasjon på kandidatens kvalifikasjoner, da denne i mange tilfeller har vært svært mangelfull og dårlig sjekket fra klubb/forening.

Dommerkurs
Kompetansegruppen har utarbeidet en agenda for et dommerkurs som skal gjennomføres av alle dommerelever før aspiranttjeneste påbegynnes.

Dette sikrer at kandidater får en grundig gjennomgang av regler, forskrifter, utfylling av prøvepapirer, samt dommerens forskjellige oppgaver i prøvesammenheng.

Et kompendium om dommeretikk hører også naturlig med til kurset.

Leder av dommerkursene skal være autorisert ettersøksdommer og ha dømt regelmessig de siste ti år.

Dommerkurs etter denne agenda skalv ære gjennomført innen eleven begynner på aspiranttjenesten.

Ved dette mener Kompetansegruppen at det så langt det er mulig vil gi nye dommere et felles verdigrunnlag å vurdere hundens prestasjoner ut fra.

Nye regler for elevarbeid
Elev- og aspiranttjeneste skal, som tidligere, utføres for minst seks hunder på blodspor og tre – (elev) to- (aspirant) hunder på ferskspor.

Krav til premiering er som tidligere.

Nytt er at elev- og aspirantarbeidet må for blodspor sin del utføres for minst tre forskjellige raser.

Dessuten skal dommerelevene skrive kritikk for minst tre hunder på blodspor og to hunder på ferskspor.

Kritikker og elevkort i utfylt stand og kursbevis for dommerkurset skal sendes NKK.

Når dette er kontrollert og funnet i orden, tildeles kandidaten aspirantstatus.

Justeringene er gjort gjeldende fra 1. august 2010.

Videre må dommerlisten for ettersøksdommere ryddes opp i, slik at den inneholder kun aktive dommere.

Slik den framstår i dag er den til belastning både for de som ikke dømmer lenger og for de som bruker listene for å finne dommere til sine prøver.

Aktivitetsavdelingen i NKK er, i henhold til Regler for Blodspor- og Fersksporprøver pkt. 1.3. derfor blitt anmodet om å sende ut et spørreskjema til alle dommere på lista.

Komteen ber derfor samtlige allerede nå om å kontrollere når de sist dømte, og finne riktig referansenummer på sist dømte prøve.

Det er i alles interesse at vi har en korrekt og oppdatert dommerliste.