Norsk Kennel Klubs regler for blodspor- og fersksporprøver
Gjelder fra 01.01.2020 – 31.12.2024

3. GENERELT
Ekvipasjen tillates ikke å bruke GPS.
Når hunden har oppnådd 2 x 1 pr. med samme fører kan den ikke mer starte på bevegelige prøver.

4. GJENNOMFØRING AV BLODSPORPRØVE
4.1. Klasseinndeling.
Åpenklasse (AK):   600 meter, minimum 12 timer, nattgamelt spor (ettersøkssporet)
Eliteklasse (EK):    1000 meter, minimum 12 timer nattgammelt spor.

Krav:
AK
Ingen, utover generelle krav for deltakelse.

EK
Arrangeres kun som ordinær prøve.
EK er en konkurranseklasse hvor hundens prestasjoner skal måles over et lengre spor og mot resten av deltagere i EK.
For å delta i EK skal hunden ha min. 1 stk. førstepremie fra samlet eller bevegelig prøve AK.
EK er obligatorisk for hunder som har stambokført tittel Norsk Blodsporchampionat (N BS CH)
og/eller Norsk Viltsporchampionat ( N V(F) CH ). Endring av klasse tillates frem til påmeldingsfristens utløp.
Alle påmeldte hunder til samlet og bevegelig blodsporprøve, bedømmes etter disse regler.

5.2 Forutsetning og legging av spor
AK: ca. 600 meter, minimum 12 timer nattgammelt spor (ettersøkssporet)
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Skadestedet, oppspark og
fluktretning er kjent og skal angis med merkebånd. På skadestedet skal det kunne anvises blod.

Hundefører kan selv undersøke startområdet før hunden bringes inn. Sporet skal være ca. 600
meter langt og legges med tilsammen ca.0,3 liter blod. Sårleie og sporslutt markeres med oppspark og litt rikeligere med blod, resten av blodet fordeles jevnt gjennom sporet.
Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen).

Det skal være minst 50 meter mellom vinklene. To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10
meter. Minst ett av blodoppholdene skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Ett sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie som er ca. 30 x 30 cm.

Utlagt blodspor kan gjerne være døgngammelt, men skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før sporet gåes. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme.
Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark. Det skal være minst 150-200 meter mellom hvert spor og det bør gå minst tre uker mellom hver gang området brukes.

Sporslutt
Det lages et oppspark med litt rikeligere blod som markering av sporslutt. Viltdelen legges åpent
på bakken direkte i oppsparket og påføres litt blod. Viltdelen kan gjerne festes i oppsparket slik at eventuelle dyr ikke kan fjerne den.
Sporlegger skal ikke gå tilbake i sporet, men fortsette minst 10 meter rett ut fra sporslutt før det vinkles av hun/han og tar seg letteste vei tilbake til utgangspunktet.

EK: ca. 1000 meter, minimum 12 timer nattgammelt spor.
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Oppsparket er kjent og anvises.
Fluktretning er ikke kjent.
Ved oppsparket skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke startområdet før
hunden bringes inn. Sporet skal være ca. 1000 meter langt og legges med tilsammen ca.0,3 liter
blod. Sårleie markeres med oppspark og rikeligere med blod. Resten av blodet fordeles jevnt
gjennom sporet. Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen).
Det skal være minst 50 meter mellom sporstart og første vinkel.
To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av blodoppholdene skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. To steder i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie som er ca. 30 x 30 cm.
Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før sporet gåes.

Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Sporet skal ikke legges på allerede
snødekket mark.
Det skal være minst 150-200 meter mellom hvert spor og det bør gå minst tre uker mellom hver gang området brukes.

Sporslutt
Det lages et oppspark med ekstra blod som markering av sporslutt. Viltdelen legges åpent på bakken direkte i oppsparket. Viltdelen kan gjerne festes i oppsparket slik at eventuelle dyr ikke kan fjerne den.
Sporlegger skal ikke gå tilbake i sporet, men fortsette minst 10 meter rett ut fra sporslutt før det vinkles av hun/han og tar seg letteste vei tilbake til utgangspunktet.

5.3 Antall spor
AK: Det anbefales ikke flere enn 5-6 hunder pr. dommer pr. prøvedag.
EK: Det anbefales ikke flere enn 3-4 hunder pr. dommer pr. prøvedag.

5.4 Bedømmelse og godkjenning
Bedømmelsen starter og avsluttes på signal fra dommer. Hunden skal føres i en minst fem meter
lang line. Den skal villig søke over anvist startområde, villig ta opp sporet og på en overbevisende
måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for et ettersøk og en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, kan fører hjelpe hunden tilbake.

Dommer vurderer følgende:
5.4.1 Hundens:
5.4.2 Sporstart
5.4.3 Vilje og evne til å ta opp sporet og følge dette
5.4.4 Tempo og arbeidsmåte på sporet
5.4.5 Vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet
5.4.6 Arbeidsmåte ved tap av sporet
5.4.7 Interesse for annet vilt og tamdyr
5.4.8 Helhetsinntrykk. Samarbeid mellom hund og fører

Diskvalifiserende feil er:
5.4.9   Manglende vilje og evne til å ta opp og følge sporet
5.4.10 Hissig og/eller vimsete arbeid
5.4.11 Halsing, høylytt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører
5.4.12 Manglende vilje og evne til å utrede tap
5.4.13 Uakseptabelt høyt tempo
5.4.14 Hund som fører ikke har kontroll over
5.4.15 Førerens manglende forståelse av hundens arbeid
5.4.16 Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert

5.5 Premiering
AK
Det foretas kvalitetsbedømmelse.
Når ekvipasjen har utført et særdeles eller meget godt sporarbeid er ekvipasjen godkjent for ettersøk på blodspordelen.
Dommer skal da påføre kritikkskjema godkjent sporarbeid for ettersøkshund.

1. Premie tildeles når ekvipasjen har utført et særdeles godt sporarbeid.
2. Premie tildeles når ekvipasjen har utført meget godt sporarbeid.
3. Premie tildeles når ekvipasjen har utført et sporarbeid ikke helt uten verdi.
0. Premie når ekvipasjen ikke har fylt foranstående krav.

EK
Premiering i Eliteklasse (EK) forutsetter meget høyt klassenivå.

Egenskaper som skal bedømmes:
Sporstart:
maksimalt 10 egenskapspoeng. Koeffisient 1.             Maksimalt 10 poeng

Vilje og evne til å ta og følge sporet:
maksimalt 10 egenskapspoeng. Koeffisient 2.             Maksimalt 20 poeng

Tempo og arbeidsmåte:
maksimalt 10 egenskapspoeng. Koeffisient 2.             Maksimalt 20 poeng

Tap og tapsarbeid (tapsfritt er 8 – 10):
maksimalt 10 egenskapspoeng. Koeffisient 2.             Maksimalt 20 poeng

Samarbeid hund/fører:
maksimalt 10 egenskapspoeng. Koeffisient 2.             Maksimalt 20 poeng

Helhetsinntrykk:
maksimalt 10 egenskapspoeng. Koeffisient 1.             Maksimalt 10 poeng

Det er tillatt med halve poeng. Det kan maksimalt oppnås 100 poeng.

Plassering:
Kravet for å være med i konkurransen om plassering, må hunden ha oppnådd minst 60 poeng.
Ekvipasjer med 3,5 egenskapspoeng eller lavere i en eller flere av vurderingsmomentene kan
ikke plasseres.
Dommerkollegiet kan plassere inntil 6 ekvipasjer på hver prøve. (Første plass, andre plass, tredje plass, fjerde plass, femte plass og sjette plass.)

Rangering av momenter ved poenglikhet:
Ved poenglikhet av klassens beste hund rangeres momentene følgende:
Tempo
Tapsarbeid,
Konsentrasjon
Arbeidsmåte
Samarbeid
Sporstart
Helhet

Ved fremdeles likhet går yngste hund fremfor eldre hund i premiering.

5. GJENNOMFØRING AV FERSKSPORPRØVE
5.1. Generelt
Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark og skal være minst en time gammelt jfr. «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst» med tilhørende «Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer».

5.2. Bedømmelse og godkjenning.
Hunden skal føres i en minst fem meter lang line. Den skal villig ta opp sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for et ettersøk og en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere spor kan fører hjelpe hunden tilbake.
Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyr.

Dommer vurderer følgende
Hundens:
• Vilje og evne til å ta sporet og følge dette
• Tempo og arbeidsmåte på sporet
• Vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet
• Arbeidsmåte ved tap av sporet
• Interesse for annet vilt og tamdyr
• Helhetsinntrykk – Samarbeid mellom hund og fører.

Diskvalifiserende feil er:
• Manglende vilje og evne til å ta opp og følge sporet
• Hissig og/eller vimsete arbeid
• Halsing, høylytt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører
• Manglende vilje og evne til å utrede tap
• Uakseptabelt høyt tempo
• Hund som fører ikke har kontroll over
• Førerens manglende forståelse av hundens arbeid
• Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.

5.3 Premiering
Når ekvipasjen har utført et særdeles (10-9 poeng) eller meget godt (8-7 poeng) sporarbeid er ekvipasjen godkjent for ettersøk på ferskspordelen av ettersøksprøven. Dommer skal påføre kritikkskjema godkjent sporarbeid for ettersøkshund.

Arbeidet skal bedømmes ut fra følgende skala:
10- 9 poeng særdeles godt arbeid
8 -7   poeng meget godt arbeid
6- 4   poeng ikke uten verdi
3-0    poeng ikke godkjent

Dommer skal for begge prøvetyper påføre kritikkskjema godkjent/ikke godkjent sporarbeid for ettersøkshund.